Klub Integracji Społecznej (KIS)

Bezpośredni nadzór
Kierownik Centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Katarzyna Kędziora


Klub Integracji Społecznej z dniem 29 maja 2015 r. wpisany został do Rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego (poz. 12). 
Klub Funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej.   
Obecnie działalność Klubu odbywa się w ramach projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” realizowanego jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), 
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób 
i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. RPO WZ współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Klubie Integracji Społecznej realizowane jest jedno z zadań projektu:  aktywna integracja o charakterze zawodowym na bazie treningu pracy. Trening pracy przeznaczony jest dla uczestników projektu z grupy osób tzw. oddalonych od rynku pracy, czyli osób posiadających status bezrobotnych i zakwalifikowanych w PUP do III profilu, osób posiadających status poszukujących pracy oraz osób pozostających bez pracy, ale nie zarejestrowanych w ewidencji PUP. 
W ramach treningu pracy uczestnicy otrzymają grupowe i indywidualne wsparcie, które przygotowuje ich do pełnienia roli osoby pracującej, w tym z zastosowaniem instrumentów treningu pracy takich jak: warsztaty kompetencji zawodowych, dedykowane doradztwo trenera pracy, wolontariat, staż i inne – zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
i potencjałem uczestników.   

Dane kontaktowe Klubu Integracji Społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15

Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej 
- koordynator KIS, pokój nr 127, godz. 7.30 – 15.30, tel. 94 35 52 333
- trener pracy KIS, pokój nr 128, godz. 7.30 – 15.30, tel. 94 35 52 331